fbpx

REGULAMIN
14. FESTIWALU ZACZAROWANEJ PIOSENKI

§ 1. Organizator

 1. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizja Polska SA oraz Narodowe Centrum Kultury, organizatorzy Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, ogłaszają konkurs dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie zwany dalej Konkursem.
 2. Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
 3. Jury konkursowe zostanie powołane przez Głównego Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki Uczestników oraz wszelkie umowy podpisywane z Uczestnikami na podstawie niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konkursu w roku 2018.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 10 lat posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Do uczestnictwa w Konkursie dopuszczeni zostają wyłącznie soliści. Zespoły wokalne i muzyczne zostają wyłączone z rywalizacji.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie w określonej kategorii wiekowej wyłączone zostają osoby nagrodzone w danej kategorii wiekowej w poprzednich edycjach Konkursu.
 4. Osoby, chcące wziąć udział w Konkursie, zgłaszają swój akces przesyłając Zgłoszenie zgodnie z warunkami określonymi w § 3. niniejszego Regulaminu.
 5. Osoba, która nadesłała Zgłoszenie, staje się Uczestnikiem Konkursu.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. I kategoria – dzieci: od 10 do 16 lat (urodzeni 1.01.2002 r. lub później),
  2. II kategoria – dorośli: od 16 lat (urodzeni przed 1.01.2002 r.).
 7. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (które nie ukończyły 13 lat lub są ubezwłasnowolnione całkowicie) mogą wziąć udział w Konkursie na podstawie zgłoszenia dokonanego przez prawnego przedstawiciela. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat lub są ubezwłasnowolnione częściowo) mogą zgłosić udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą prawnego przedstawiciela.
 8. Uczestnik, dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, wyraża zgodę na utrwalanie i korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku i artystycznych wykonań oraz przenosi prawa autorskie do Materiału Zgłoszeniowego, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: DZ. U. 1997 r. Nr 133poz. 883, tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i prawidłowej współpracy z Głównym Organizatorem, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.
 10. Główny Organizator ma prawo do zmiany określonych wyżej kategorii wiekowych.
 11. W przypadku złamania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Główny Organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji. Decyzja Głównego Organizatora jest nieodwołalna.

§ 3. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia powinny być przesłane na adres:
  Biuro Festiwalowe Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
  Telewizja Polska
  ul. J.P. Woronicza 17
  00-999 Warszawa
  (koniecznie z dopiskiem FESTIWAL ZACZAROWANEJ PIOSENKI)
  między 15.01.2018 r. a 18.03.2018 r.
 2. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu przyjmowania zgłoszeń. Decyzję o zmianie terminu naboru Uczestników Organizator ogłosi na stronie www.zaczarowana.pl.
 3. Na Zgłoszenie składa się Karta Zgłoszeniowa (wraz z załącznikami) dostępna na stronie internetowej (www.zaczarowana.pl) oraz Materiał Zgłoszeniowy.
 4. Karta Zgłoszeniowa oraz załączniki (kopia orzeczenia o niepełnosprawności, oraz w wypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych zgoda prawnego przedstawiciela na udział w Konkursie) powinny być wypełnione czytelnie.
 5. Na Materiał Zgłoszeniowy składa się płyta DVD z nagraniem przedstawiającym Uczestnika wykonującego „na żywo” jedną piosenkę z repertuaru polskojęzycznego (dopuszczalny akompaniament, półplaybacki lub śpiew a capella). Materiał Zgłoszeniowy powinien zawierać obraz i dźwięk. Utwór musi być nie krótszy niż 2 minuty i nie dłuższy niż 6 minut. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będzie rozpatrywane.

§ 4. Jury

 1. Główny Organizator powołuje skład Jury na wszystkich etapach Konkursu.
 2. W pierwszym etapie Konkursu zadaniem Jury jest wyłonienie 32 osób (po 16 w każdej grupie wiekowej), które kwalifikują się do udziału w Półfinale.
 3. W drugim etapie Jury wybiera 12 osób (po 6 w każdej kategorii wiekowej), które zostają dopuszczone do Finału, w tym występu w Koncercie Finałowym.
 4. W trzecim etapie Jury decyduje o przyznaniu pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody dla każdej z dwóch grup wiekowych.
 5. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  Jury może zmienić liczbę osób zakwalifikowanych do Półfinału.
 6. Jury Konkursu oceniać będzie:
  1. walory głosowe, muzykalność oraz techniczne umiejętności operowania głosem,
  2. interpretacje i ogólny wyraz artystyczny.

§ 5. Przebieg konkursu

 1. Konkurs odbywa się w trzech Etapach:
  1. ETAP I:
   • nadsyłanie Zgłoszeń  – od 15 stycznia 2018 r. do 25 marca 2018 r.,
   • werdykt Jury I Etapu – 6 kwietnia 2018 rok
  2. ETAP II: Półfinał Konkursu – 5 maja 2018 roku,
  3. ETAP III: Finał Konkursu, 9 czerwca 2018 roku, Kraków – Rynek Główny.
 2. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych terminów z przyczyn  losowych.

§ 6. Etap I

 1. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń Główny Organizator dokona preselekcji, w wyniku której maksymalnie 100 uczestników, którzy otrzymają najwyższe noty, zostanie poddanych pod ocenę Jury. Preselekcji dokonuje bezstronny zespół powołany spośród pracowników Organizatora przez Głównego Organizatora.
 2. Jury na podstawie informacji zawartych w Karcie Zgłoszeniowej oraz po zapoznaniu się z Materiałami Zgłoszeniowymi, zakwalifikuje 32 wykonawców (po 16 w każdej grupie wiekowej) do Półfinału. Informacja dotycząca udziału w koncercie zostanie przekazana Uczestnikom 6 kwietnia 2018 r., w sposób wiążący drogą telefoniczną, jednocześnie z zamieszczeniem listy Półfinalistów na stronie internetowej www.zaczarowana.pl.

§ 7. Etap II. Półfinał 

 1. Półfinał odbędzie się w miejscu wskazanym przez Głównego Organizatora w dniu 5 maja 2018 r.
 2. Uczestnicy są zobowiązani stawić się na Półfinał w miejscu i czasie wyznaczonym przez Głównego Organizatora.
 3. W czasie koncertu Półfinałowego, Uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku polskim. Ewentualna prezentacja większej liczby utworów może zaistnieć wyłącznie na wyraźne życzenie Jury.
 4. Podczas Półfinałów Jury wybiera po 6 Finalistów w każdej z dwóch kategorii wiekowych.
 5. Główny Organizator zobowiązuje się pokryć koszty podróży w kraju Uczestnika do Warszawy na drugi etap Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich i takich, które  wymagają opieki, także koszty podróży jednego opiekuna).
 6. W przypadku, gdy Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Finale Konkursu nie może wziąć w nim udziału z przyczyn leżących po jego stronie (o czym niezwłocznie winien zawiadomić Głównego Organizatora) lub z powodu decyzji Jury o dyskwalifikacji, Jury może zaprosić do udziału w Finale innego Uczestnika.
 7. Uczestnik finału (zwany dalej Finalistą) zobowiązuje się do uczestnictwa w przygotowaniach do Koncertu Finałowego, takich jak: warsztaty muzyczne, nagrania materiałów filmowych, próby z artystami, w miejscu i czasie ustalonym przez Głównego Organizatora, który pokrywa koszty świadczeń na rzecz Uczestnika określone w  § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Etap III. Finał 

 1. Finał Konkursu odbędzie się  9 czerwca 2018 roku w Krakowie.
 2. Finaliści wykonują: jedną piosenkę w duecie z artystą oraz utwór solo przygotowany pod kierownictwem kierownika muzycznego Koncertu.
 3. Główny Organizator decyduje, jakie utwory wykonają Uczestnicy Finału oraz wybierze artystów towarzyszących Finaliście w koncercie.
 4. Finalista, jeśli zajdzie taka potrzeba, otrzyma od Głównego Organizatora do 3.06.2018 r. oryginalne nagranie utworu, który ma wykonać w Finale. Nagranie będzie przesłane w formie pliku na DVD lub w formie linku do materiału w zasobach internetowych.
 5. Finalista ma obowiązek stawić się na konsultacje przedfinałowe w miejscu i czasie wyznaczonym przez Głównego Organizatora.
 6. Finalista zobowiązuje się pozostawać  do dyspozycji kierownika muzycznego Festiwalu od 3 czerwca od godziny 15.00 w miejscu wyznaczonym przez Głównego Organizatora i udziału w próbach koncertu Finałowego (w godzinach wyznaczonych przez Głównego Organizatora) oraz 9 czerwca 2018 r. w próbach i koncercie finałowym (w godzinach wyznaczonych przez Głównego Organizatora). Niestawienie się Uczestnika na oznaczone przez Głównego Organizatora miejsce i czas oznacza wycofanie się UczestnikaKonkursu. Główny Organizator przekaże Uczestnikom harmonogram prób i koncertu najpóźniej do 5 czerwca 2018 r.
 7. Główny Organizator gwarantuje Uczestnikom Finału Konkursu zakwaterowanie w czasie warsztatów przygotowujących do koncertu finałowego oraz w czasie prób w Krakowie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży w kraju – do wysokości uzgodnionej z Głównym Organizatorem. W przypadku osób, które wymagają opieki, Główny Organizator gwarantuje powyższe świadczenia także jednemu opiekunowi. W przypadku zmiany terminów Główny Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych świadczeń.

 § 9. Nagrody Regulaminowe 

 1. Jury rozstrzyga Konkurs przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii wiekowych.
 2. Jury osobom, które zdobyły pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przyznaje nagrody równorzędne w obu kategoriach wiekowych:
  1. za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z grup wiekowych – Statuetka Zaczarowanego Ptaszka i kwota 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych),
   w formie rocznego stypendium wypłacanego w 12 miesięcznych ratach, w terminach określonych w zawartej pomiędzy laureatem a Głównym Organizatorem umowie stypendialnej regulującej zasady wypłaty stypendium, przy czym pierwsza rata zostanie wypłacona nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
  2. za zajęcie drugiego miejsca w każdej z grup wiekowych – Statuetka Zaczarowanego Ptaszka i kwota 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wypłacana jednorazowo, w terminie określonym w zawartej przez laureata oraz Głównego Organizatora umowie regulującej zasady wypłacania nagrody, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
  3. za zajęcie trzeciego miejsca w każdej z grup wiekowych – Statuetka Zaczarowanego Ptaszka i kwota 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) wypłacana jednorazowo, w terminie określonym w zawartej przez laureata oraz Głównego Organizatora umowie regulującej zasady wypłacania nagrody, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu biorą ponadto udział w koncercie w dniu 10 czerwca 2018 roku w Krakowie, przy czym Główny Organizator zapewnia im na ten czas świadczenia, o których mowa w § 8 ust. 7.

 § 8. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Głównego Organizatora na stronie internetowej pod  adresem www.zaczarowana.pl.
 2. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.zaczarowana.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy, w tym Kodeks Cywilny, Ustawa o Radiofonii i Telewizji oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo sądy powszechne.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198;
 2. inspektorem ochrony danych w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jest Paulina Walotek, kontakt: iod@mimowszystko.org;
 3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie:
  • pisemnej zgody Uczestnika;
  • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz. 239 z późn. zm.);
 4. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat;
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem umownym przystąpienia do Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

 

Załączniki do pobrania

Karta zgłoszeniowa POBIERZ »

Zgoda prawnego opiekuna POBIERZ »

 

Dołącz do newslettera