fbpx

Co robimy

Zadania zrealizowane z budżetu państwa

Terapia sztuką w „Dolinie Słońca”

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 marca 2025 r. realizujemy zlecony do realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący następujące zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Terapia sztuką”. Projekt dotyczy następującego typu projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).
Całkowity koszt projektu wynosi 941 949,10 zł. PFRON dofinansuje realizację projektu w terminie od dnia 01 czerwca 2022 do dnia 31 marca 2023 do łącznej wysokości 891 949,10 zł. Wkład własny fundacji w realizację projektu wynosi 50 000,00 zł.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby niepełnosprawne, które przedstawią aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne. W projekcie „Terapia sztuką” beneficjentami są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Są to mieszkańcy Schroniska dla Niepełnosprawnych im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz osoby dojeżdżające z okolicznych miejscowości.

Celem projektu jest podnoszenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystywanie terapeutycznych właściwości sztuki, tak by usprawnić ich funkcjonowanie we wszystkich sferach życia- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawa kondycji psychicznej i fizycznej oraz rozwijanie zdolności artystycznych beneficjenta.

Terapia sztuką to oddziaływanie ukierunkowane na utrzymanie i/lub podnoszenie poziomu jakości życia beneficjenta poprzez uprawianie sztuki oraz obcowanie z szeroko rozumianymi dziełami sztuki. Jest to świadome, planowe i systematyczne oddziaływanie sztuką w celach terapeutycznych. Kontakt ze sztuką pozwala na kreowanie właściwych warunków wypoczynku, sprzyjających oderwaniu się od kłopotów dnia codziennego. Umożliwia to nabranie nowych sił pomagających przezwyciężyć problemy egzystencjalne beneficjenta. Dzięki temu beneficjent może pełniej rozeznać się w otaczającej rzeczywistości, stawiać sobie nowe wyzwania oraz efektywniej rozwiązywać zaistniałe problemy.

Realizacja projektu opierać się będzie o przygotowane w ramach projektu harmonogramy oraz Indywidualne Plany Działań przygotowane dla każdego beneficjenta.

Sztuka wpływa bezpośrednio na dobrostan odbiorców. Zgodnie z projektem beneficjenci na co dzień będą pracować w kilkuosobowych zespołach, do których kierowani będą na podstawie swoich zdolności artystycznych i zainteresowań.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów i dostosowane będą do możliwości percepcyjnych i manualnych beneficjentów. W ramach zajęć realizowane będą wycieczki do muzeów, teatrów, kin oraz wycieczki turystyczne i przyrodnicze. Projekt przewiduje również organizację imprez okolicznościowych oraz współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze, udział beneficjentów w przeglądach, konkursach i festiwalach artystycznych, związanych tematycznie ze sztuką.

W ramach projektu „Terapia sztuką” będą realizowane formy wsparcia:
– terapia przez sztuki plastyczne,
– rękodzieło artystyczne,
– pracownia ceramiczna,
– edukacja przez sztukę,
– muzykoterapia,
– teatr,
– indywidualne zajęcia z psychologiem,
– indywidualna rehabilitacja ruchowa,
– zajęcia z pedagogiem,
– dźwiękoterapia,
– grupowe zajęcia z psychologiem,
– grupowa rehabilitacja ruchowa.

Przez okres trwania projektu będzie zatrudniona kadra merytoryczna oraz utrzymywane budynki (opłata za prąd i gaz), w których odbywają się zajęcia. Pod koniec projektu zaplanowano audyt projektu.

Zasady rekrutacji:

Do realizacji projektu beneficjentów rekrutowano z listy uczestników projektów zakończonych 31 maja 2022 roku. Przekazywano również informacji o działalności w ramach projektu podczas spotkań integracyjnych i akcji promocyjnych.

O przyjęciu beneficjenta na zajęcia Terapii sztuką decydowała Komisja Kwalifikacyjna, w której skład wchodzą: koordynator projektu, pedagog, psycholog i terapeuta w oparciu o regulamin kwalifikacyjny. Rekrutacja była prowadzona w sytuacji posiadania wolnych miejsc. Kwalifikując beneficjenta do uczestnictwa w zajęciach brano pod uwagę ważne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa, możliwość zapewnienia terapii oraz przewidywane korzyści wynikające z uczestnictwa kandydata w terapii.

Harmonogram realizacji projektu na lata 2022-2023:
1. Terapia sztuką: czerwiec 2022-marzec 2023
1.2 Trening ekonomiczny: czerwiec 2022-marzec 2023
1.3 Organizacja i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych: czerwiec, sierpień, październik, grudzień 2022 oraz luty 2023
1.4 Wycieczki i wyjazdy: czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2022 oraz luty, marzec 2023

„Wsparcie osoby niepełnosprawnej w rehabilitacji społecznej”

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizujemy zlecony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projekt dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Wsparcie osoby niepełnosprawnej w rehabilitacji społecznej”. Projekt dotyczy następującego typu projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające).

Całkowity koszt projektu wynosi 1 257 000,00 zł. PFRON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości 1 185 000,00 zł. Wkład własny fundacji w realizację projektu wynosi 72 000,00 zł.

Celem projektu jest zidentyfikowanie i zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także poprawa jakości życia poprzez rehabilitację ruchową, która umożliwia aktywność we wszystkich obszarach życia.

Projekt zakłada działania od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. dla grupy 60 osób, zarówno dzieci jak i osób dorosłych z całej Polski. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Będą to przede wszystkim osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają stałej pomocy i wsparcia (wynika to z faktu, że takie osoby zwracają się najczęściej z prośbą o wsparcie do Fundacji).

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą przede wszystkim osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które – ze względu na ograniczenia zdrowotne oraz trudną sytuację materialną – wymagają o wiele większego wsparcia i pomocy we wszystkich obszarach życia. Projekt zakłada również wsparcie i poprawę jakości życia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy bardzo często opiekują się nimi przez 24 godziny na dobę i są jedynymi osobami umożliwiającymi im włączenie się w aktywne życie społeczne, w tym m.in. motywowanie do nauki i aktywności zawodowej oraz uczestnictwa w innych sferach życia.

Zasady rekrutacji:

Wstępna kwalifikacja: Fundacja dokonuje wyboru beneficjentów ostatecznych na podstawie Regulaminu Pomocy Społecznej oraz regulaminu udzielania pomocy społecznej w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Komisja dokonała wstępnej kwalifikacji 60 osób.

ETAP 2

Osoby wstępnie zakwalifikowane do projektu przesyłają do Fundacji następujące dokumenty: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające opisaną sytuację finansową oraz dokument potwierdzający stan zdrowia i pozytywną opinię medyczną, wskazującą na potrzebę rehabilitacji i brak przeciwwskazań w jej realizacji.

ETAP 3

Fundacja przeprowadzi weryfikację nadesłanych dokumentów, m.in. kontaktując się z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, ośrodkami rehabilitacji i innymi instytucjami, z których wsparcia korzystają poszczególni beneficjenci.

ETAP 4

Ostateczna kwalifikacja do projektu – wybór 60 uczestników oraz przygotowanie listy rezerwowej (na wypadek gdyby w trakcie trwania projektu, stan zdrowia jakiegoś uczestnika się pogorszył uniemożliwiając mu dalszy udział w projekcie).

ETAP 5

Każdy z uczestników projektu otrzyma dokumenty, będące podstawą prawidłowiej współpracy między Fundacją, beneficjentem, a rehabilitantem społecznym lub opiekunem osoby niepełnosprawnej. Następnie z każdym z beneficjentów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy z Fundacją.

 

Harmonogram realizacji projektu na lata 2022-2023:

1.1 Rekrutacja końcowa: styczeń 2022

1.2 Rehabilitacja społeczna: styczeń-grudzień 2022

1.3 Psycholog: styczeń-grudzień 2022

1.4 Merytoryczna półroczna ocena postępów: czerwiec 2022

1.5 Merytoryczna roczna ocena postępów: grudzień 2022

1.6 Bieżące rozliczenie projektu: styczeń-grudzień 2022

 

Dołącz do newslettera