fbpx

Co robimy

Zadania zrealizowane z budżetu państwa

„Terapia sztuką” w „Dolinie Słońca”

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 marca 2025 r. realizujemy zlecony do realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący następujące zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Terapia sztuką”. Projekt dotyczy następującego typu projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).
Całkowity koszt projektu wynosi 2 133 749,09 zł. PFRON dofinansuje realizację projektu w terminie od dnia 1 kwietnia 2023 do dnia 31 marca 2024 do łącznej wysokości 2 025 709,09 zł. Wkład własny fundacji w realizację projektu wynosi 58 000,00 zł.

Beneficjentami ostatecznymi projektu „Terapia sztuką” są osoby dorosłe                         z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Są to mieszkańcy Schroniska dla Niepełnosprawnych im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz osoby dojeżdżające z okolicznych miejscowości.

Celem projektu jest podnoszenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystywanie terapeutycznych właściwości sztuki, tak by usprawnić ich funkcjonowanie we wszystkich sferach życia- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawa kondycji psychicznej i fizycznej oraz rozwijanie zdolności artystycznych beneficjenta.

Terapia sztuką to oddziaływanie ukierunkowane na utrzymanie i/lub podnoszenie poziomu jakości życia beneficjenta poprzez uprawianie sztuki oraz obcowanie z szeroko rozumianymi dziełami sztuki. Jest to świadome, planowe i systematyczne oddziaływanie sztuką w celach terapeutycznych. Kontakt ze sztuką pozwala na kreowanie właściwych warunków wypoczynku, sprzyjających oderwaniu się od kłopotów dnia codziennego. Umożliwia to nabranie nowych sił pomagających przezwyciężyć problemy egzystencjalne beneficjenta. Dzięki temu beneficjent może pełniej rozeznać się w otaczającej rzeczywistości, stawiać sobie nowe wyzwania oraz efektywniej rozwiązywać zaistniałe problemy.

Realizacja projektu opierać się będzie o przygotowane w ramach projektu harmonogramy oraz Indywidualne Plany Działań przygotowane dla każdego beneficjenta.

Sztuka wpływa bezpośrednio na dobrostan odbiorców. Zgodnie z projektem beneficjenci na co dzień będą pracować w kilkuosobowych zespołach, do których kierowani będą na podstawie swoich zdolności artystycznych i zainteresowań.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów i dostosowane będą do możliwości percepcyjnych i manualnych beneficjentów. W ramach zajęć realizowane będą wycieczki do muzeów, teatrów, kin oraz wycieczki turystyczne i przyrodnicze. Projekt przewiduje również organizację imprez okolicznościowych oraz współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze, udział beneficjentów w przeglądach, konkursach i festiwalach artystycznych, związanych tematycznie ze sztuką.

W ramach projektu „Terapia sztuką” będą realizowane formy wsparcia:
– terapia przez sztuki plastyczne,
– rękodzieło artystyczne,
– pracownia ceramiczna,
– edukacja przez sztukę,
– muzykoterapia,
– teatr,
– indywidualne zajęcia z psychologiem,
– indywidualna rehabilitacja ruchowa,
– zajęcia z pedagogiem,
– dźwiękoterapia,
– grupowe zajęcia z psychologiem,
– grupowa rehabilitacja ruchowa.

Przez okres trwania projektu będzie zatrudniona kadra merytoryczna oraz utrzymywane budynki (opłata za prąd i gaz), w których odbywają się zajęcia. Pod koniec projektu zaplanowano audyt projektu.

Zasady rekrutacji:

Do realizacji projektu beneficjentów rekrutowano z listy uczestników projektów zakończonych 31 maja 2022 roku. Przekazywano również informacje o działalności w ramach projektu podczas spotkań integracyjnych i akcji promocyjnych.

O przyjęciu beneficjenta na zajęcia w ramach projektu „Terapia sztuką” decyduje Komisja Kwalifikacyjna, w której skład wchodzą: koordynator projektu, pedagog, psycholog i terapeuta w oparciu o regulamin kwalifikacyjny. Rekrutacja prowadzona jest w sytuacji posiadania wolnych miejsc. Kwalifikując beneficjenta do uczestnictwa w zajęciach bierze się pod uwagę ważne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa, możliwość zapewnienia terapii oraz przewidywane korzyści wynikające z uczestnictwa kandydata w terapii.

Harmonogram realizacji projektu na lata 2022-2025:

1. Terapia sztuką: czerwiec 2022 – marzec 2025
1.1 Trening ekonomiczny: czerwiec 2022 – marzec 2025
1.2 Organizacja i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych: czerwiec 2022 -marzec 2025
1.3 Wycieczki i wyjazdy: czerwiec 2022 – marzec 2025

„Wsparcie osoby niepełnosprawnej w rehabilitacji społecznej”

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. realizujemy, zlecony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projekt dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Wsparcie osoby niepełnosprawnej w rehabilitacji społecznej”. Projekt dotyczy następującego typu projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające).

Całkowity koszt projektu wynosi 1 432 800,00 zł. PFRON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości 1 360 800,00 zł. Wkład własny fundacji w realizację projektu wynosi 72 000,00 zł.

Celem projektu jest zidentyfikowanie i zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także poprawa jakości życia poprzez rehabilitację ruchową, która umożliwia aktywność we wszystkich obszarach życia.

Projekt zakłada działania od stycznia do grudnia 2023 r. dla grupy 60 osób, zarówno dzieci jak i osób dorosłych z całej Polski. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Będą to przede wszystkim osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają stałej pomocy i wsparcia (wynika to z faktu, że takie osoby zwracają się najczęściej z prośbą o wsparcie do Fundacji).

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą przede wszystkim osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które – ze względu na ograniczenia zdrowotne oraz trudną sytuację materialną – wymagają o wiele większego wsparcia i pomocy we wszystkich obszarach życia. Projekt zakłada również wsparcie i poprawę jakości życia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy bardzo często opiekują się nimi przez 24 godziny na dobę i są jedynymi osobami umożliwiającymi im włączenie się w aktywne życie społeczne, w tym m.in. motywowanie do nauki i aktywności zawodowej oraz uczestnictwa w innych sferach życia.

Zasady rekrutacji:

Wstępna kwalifikacja: Fundacja dokonuje wyboru beneficjentów ostatecznych na podstawie Regulaminu Pomocy Społecznej oraz regulaminu udzielania pomocy społecznej w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Komisja dokonała wstępnej kwalifikacji 60 osób.

ETAP 2

Osoby wstępnie zakwalifikowane do projektu przesyłają do Fundacji następujące dokumenty: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające opisaną sytuację finansową oraz dokument potwierdzający stan zdrowia i pozytywną opinię medyczną, wskazującą na potrzebę rehabilitacji i brak przeciwwskazań w jej realizacji.

ETAP 3

Fundacja przeprowadzi weryfikację nadesłanych dokumentów, m.in. kontaktując się z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, ośrodkami rehabilitacji i innymi instytucjami, z których wsparcia korzystają poszczególni beneficjenci.

ETAP 4

Ostateczna kwalifikacja do projektu – wybór 60 uczestników oraz przygotowanie listy rezerwowej (na wypadek gdyby w trakcie trwania projektu, stan zdrowia jakiegoś uczestnika się pogorszył uniemożliwiając mu dalszy udział w projekcie).

ETAP 5

Każdy z uczestników projektu otrzyma dokumenty, będące podstawą prawidłowiej współpracy między Fundacją, beneficjentem, a rehabilitantem społecznym lub opiekunem osoby niepełnosprawnej. Następnie z każdym z beneficjentów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy z Fundacją.

Harmonogram realizacji projektu na lata 2023-2024:

1.1 Rekrutacja końcowa: grudzień 2022

1.2 Rehabilitacja społeczna: styczeń-grudzień 2023

1.3 Psycholog: styczeń-grudzień 2023

1.4 Merytoryczna półroczna ocena postępów: czerwiec 2023

1.5 Merytoryczna roczna ocena postępów: grudzień 2023

1.6 Bieżące rozliczenie projektu: styczeń-grudzień 2023

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana”

Od 2 stycznia do 31 sierpnia 2024 realizujemy zlecony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projekt dotyczący kierunku pomocy 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA, typ projektu 7: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty), Zadanie 9) Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Całkowity koszt projektu wynosi 245 630,00 zł. PFRON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości 161 504,00 zł. Wkład własny fundacji w realizację projektu wynosi 84 126,00 zł.

Celem projektu jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez aktywizowanie ich do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, znoszenie barier oddzielających ich od reszty społeczeństwa, edukacja, promocja sztuki osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Festiwal „Albertiana” jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest on formą konkursu dedykowanego grupom teatralnym składającym się z aktorów, dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także indywidualnym osobom uzdolnionym wokalnie, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej lub dokumenty równoważne. Co roku w „Albertianie” bierze udział około 600 osób z całej Polski, która na potrzeby festiwalu zostaje podzielona na pięć regionów względem województw. Rokrocznie patronat honorowy nad wydarzeniem obejmuje prezydent Andrzej Duda.

Etapy festiwalu:

I etap – zgłoszenia Uczestników
II etap – eliminacje regionalne
III etap – finały regionalne
IV etap – gala finałowa

Uczestnicy przesyłają zgłoszenia (nagrany występ wraz z kompletem dokumentów) do koordynatorów regionalnych odpowiedzialnych za dane województwo. Tam podlegają wstępnej weryfikacji i przesyłane są do biura fundacji, gdzie następuje przygotowywanie do eliminacji.

Eliminacje odbywają się na poziomie regionalnym. W II etapie występy oceniane są przez jury na podstawie przesłanych materiałów wideo. Zespoły teatralne oraz soliści, którzy zakwalifikowali się do III etapu, występują na żywo podczas finałów regionalnych (w miastach: Zgierz, Chrzanów, Lublin, Toruń, Wrocław), gdzie wybierani są laureaci w każdym regionie.

Laureaci pierwszych miejsc (5 grup teatralnych i 5 solistów) prezentują swoje spektakle i utwory muzyczne na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie podczas Gali Finałowej. Delegacje pozostałych laureatów (miejsca 2. i 3.) zapraszane są na Galę Finałową, na widownię, w charakterze gości/uczestników wydarzenia.

Gala finałowa była transmitowana na żywo w mediach społecznościowych. Powstanie materiał wideo, podsumowujący i promujący wydarzenie.

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu:

Ogólnopolski Festiwal Teatralno-Muzyczny Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana” ma charakter konkursu. Biorą w nim udział zespoły teatralne i soliści zgłaszani przez ośrodki pomocowe z całej Polski. Na potrzeby Festiwalu fundacja dzieli Polskę na V regionów względem województw. Aby dotrzeć do jak największej liczby uczestników projektu, fundacja rozsyła informację do regionów na temat eliminacji do konkursu za pomocą wielu kanałów informacyjnych. Między innymi poprzez dystrybucję informacji prasowej (prasa, radio, Internet), informację w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, www.mimowszystko.org/albertiana), a także wysyłkę newsletterów do placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością.

Konkurs składa się z 4 etapów:

I etap – zgłoszenia uczestników – przesłanie zgłoszenia do koordynatora regionalnego. Zgłoszenie konkursowe składa się z wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dostępnych na stronach internetowych Organizatorów), nagrań konkursowych oraz zdjęć zapisanych na płycie DVD lub dysku przenośnym.

II etap – eliminacje regionalne – przegląd nadesłanych nagrań konkursowych zgłoszonych w danym regionie oraz wybór 9 grup teatralnych i 3 solistów z danego regionu do kolejnego etapu Konkursu.

III etap – finały regionalne – występy na żywo wyłonionych grup teatralnych i solistów, w miejscu wyznaczonym przez koordynatorów regionalnych. Wybór laureatów – 3 grup teatralnych (I, II i III miejsce) oraz solisty w każdym z regionów.

Finały odbywają się w V regionach:

Region I (finał regionalny w Toruniu) obejmuje zgłoszenia z województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Region II (finał regionalny w Zgierzu) obejmuje zgłoszenia z województw: mazowieckie, podlaskie, łódzkie.

Region III (finał regionalny w Chrzanowie) obejmuje zgłoszenia z województw: małopolskie, śląskie, opolskie.

Region IV (finał regionalny w Lublinie) obejmuje zgłoszenia z województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie.

Region V (finał regionalny we Wrocławiu) obejmuje zgłoszenia z województw: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie.

Wszystkie występy podlegają ocenie jury. W skład jury, zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim, wchodzą m.in. aktorzy, wokaliści oraz terapeuci, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Na etapie finałów regionalnych jury jest niezmienne w każdym z 5 regionów. Podczas obrad jurorzy przyjmują następujące kryteria oceny:

Grupy teatralne:

– wrażenie artystyczne,

– przygotowanie aktorów,

– odpowiedni dobór treści dostosowanych do indywidualnych możliwości aktorów,

– pomysłowość i interpretacja przedstawionych treści

– dobór formy scenicznej i jej wykonanie,

– wartości terapeutyczne.

Soliści:

– wrażenie artystyczne,

– znajomość tekstu,

– melodyjność,

– interpretacja,

– spełnienie wymagań technicznych nagrania.

IV etap – gala finałowa – finał planowany jest w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1. W finale wystąpią laureaci I miejsc (grupy teatralne i soliści) oraz gość specjalny i teatr Radwanek. Nastąpi również wręczenie Medali św. Brata Alberta.

Wszystkim beneficjentom wręczane są nagrody rzeczowe oraz upominki o tym samym rzędzie wartości. Rodzaj nagrody konsultowany jest z opiekunami danego zespołu teatralnego i solisty. Zależy nam na tym, aby była to rzecz, która jest tą wymarzoną i/lub potrzebną danemu zespołowi teatralnemu/soliście. Każdy z laureatów otrzymuje również upominki, w skład których wchodzą m.in materiały pomocne w terapii.

Harmonogram i opis działań:

 1. Zgłoszenia uczestników. Przygotowanie projektu, opracowanie regulaminu wraz z załącznikami (karta zgłoszeniowa, oświadczenia itp.) oraz umieszczenie informacji o starcie eliminacji na stronach internetowych: www.mimowszystko.org/albertiana, www.albert.krakow.pl oraz w mediach społecznościowych. 11.2024- 01.2024 Realizowany jest tu cel zastosowania arteterapii oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.
 2. Opracowanie kampanii promocyjnej i jej rozpoczęcie. Dystrybucja materiałów w mediach tradycyjnych i internetowych, rozesłanie informacji o eliminacjach bezpośrednio do regionów i placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością -zadanie realizowane przez koordynatorów regionalnych oraz zespół PR i marketingu. 11.2023-01.2024
 3. Eliminacje regionalne. Spośród zgłoszonych uczestników na podstawie przesłanych zgłoszeń na płytach DVD i pendrive’ach, jurorzy dokonają wyboru 9 zwycięskich zespołów oraz 3 solistów z każdego regionu; przygotowanie materiałów informacyjnych na temat wydarzenia. 12.01.2024

4.Podsumowanie dotychczasowych etapów konkursu, pozyskanie honorowych patronatów, pozyskanie darczyńców. 01-03.2024Rokrocznie patronat honorowy nad wydarzeniem obejmuje Prezydent Andrzej Duda

 1. Konferencja prasowa. Ogłoszenie liczby zgłoszeń i terminu gali finałowej. 29.01.2024
 2. Finały regionalne w regionach, wyłonienie 3 najlepszych grup teatralnych i 1 solisty w każdym regionie (próby występów, organizacja jury, wyznaczenie terminu, wybór miejsca, zapewnienie obsługi technicznej, nagłośnienia, oświetlenia, przygotowanie sceny i drobnego poczęstunku dla uczestników). 01-02.2024
 3. Przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, przypinki, zaproszenia itp.) i kampania promocyjna poprzedzająca galę finałową, ze szczególnym uwzględnieniem promocji laureatów projektu w regionach (media tradycyjne oraz Internet i media społecznościowe). 01- 03.2024
 4. Gala Finałowa z udziałem zwycięzców z poszczególnych regionów w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie(wynajem sceny, widowni teatru wraz z zapleczem, foyer, zatrudnienie osób odpowiedzialnych za realizacje światła, dźwięku, aranżacje elementów scenograficznych), w tym realizacja materiałów foto, wideo. Próby laureatów. Nagroda za zajecie I miejsca w regionie (grupy teatralne jak i soliści) jest występ na gali finałowej, otrzymanie statuetki-maski, symbolizującej jeden z krakowskich Teatrów oraz nagroda rzeczowa. Przedstawiciele drugich i trzecich miejsc przyjeżdżają jako widzowie oraz otrzymują na scenie nagrody rzeczowe. Organizacja gali: 02-03.2023. Termin Gali: 8.04.2024
 5. Rozliczenie wydarzenia. 03-08.2024
 6. Koordynacja projektu 01-08.2024
 7. Opieka księgowa projektu, praca koordynatora projektu i specjalisty PR. 01-08.2024
 8. Opieka koordynatorów: ds. logistyki oraz współpracy z regionami. 01-03.2024
 9. Wysyłka podziękowań. 03-04.2024

Dołącz do newslettera